Dùng mành rèm để chia phòng

Thay vì xây tường gạch, dùng đồ nội thất để chia phòng, bạn có thể sử dụng rèm để tạo ra các khoảng không gian khác biệt.

q1-1-9052-1396230709.jpg

q1-2-5270-1396230709.jpg

q1-3-9978-1396230710.jpg

q1-4-7644-1396230710.jpg

q1-5-4462-1396230710.jpg

q1-6-7965-1396230710.jpg

q1-7-9901-1396230710.jpg

q1-8-2106-1396230710.jpg

q1-9-2131-1396230711.jpg

q1-10-2050-1396230711.jpg

q1-11-4183-1396230711.jpg

q1-12-7988-1396230711.jpg